TECHNOLOGIA


TECHNOLOGIA

Zmiany klimatu są nadal jednym z głównych tematów polityki Unii Europejskiej. Postanowienia protokołu z Kioto okazały się niewystarczające, aby zagwarantować, że globalny wzrost temperatury spadnie poniżej 2° C. Aby to osiągnąć, świat musi zatrzymać emisje gazów cieplarnianych o 60% do 2050 r. w porównaniu z rokiem 2010. Zapotrzebowanie na rozwiązania, które znacznie zmniejszą emisje, w szczególności CO2, jest zatem bardzo wysokie. Stwarza to idealny czas dla technologii, która gwarantuje redukcję o około 18% w przypadku paliw na bazie węgla i średnio o 8% w przypadku paliw na bazie wodoru.  Projekt wynalazczy Activer.ECO był możliwy dzięki postępowi podstawowych badań cząstek elementarnych. Dowody naukowe potwierdzające wpływ wzbudzenia elektromagnetycznego na przebieg reakcji stanowią mocne naukowe podstawy naszej technologii. Silny popyt rynkowy, a z drugiej strony dowody naukowe na skuteczność naszej technologii stały się dla nas wyzwaniem do przeprowadzenia badań, walidacji i komercjalizacji.

TECHNOLOGIA AKTYWACJI PALIW

Technologia Aktywatorów paliw (Activer.ECO)
to przełomowe rozwiązanie w zakresie redukcji emisji. Jego zasada działania opiera się na wzbudzaniu elektromagnetycznym atomów węgla i wodoru. Dzięki temu jest wszechstronny i może być stosowany do wszystkich rodzajów paliw - kopalnych i alternatywnych.

Ekstruzja elektromagnetyczna powoduje wzrost wartości kalorycznej paliwa - taką samą ilość energii można w ten sposób wytworzyć przy mniejszym zużyciu paliwa. Oszczędności wynoszą średnio 18% w przypadku paliw na bazie węgla i średnio 8% w przypadku paliw na bazie wodoru.

Przekłada się to na redukcję emisji (CO2, NOx, SO2, HCl, HF, PM2,5, PM10) i oszczędności kosztów dla elektrowni i innych podmiotów z sektora energetycznego. Oprócz wysokiej wydajności technologia Aktywatorów jest wszechstronna pod względem podawania paliwa i sposobu spalania. Działa bez wpływu otoczenia i pomimo niesprzyjających warunków pracy, takich jak wilgotność paliwa lub temperatura powietrza. Jednocześnie intensywność i częstotliwość emitowanego pola elektromagnetycznego jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska.

PROSTE ROZWIĄZANIE

Aktywatory są prostym rozwiązaniem dla przemysłu energetycznego zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej oraz ONZ - nowe przepisy w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza - konkluzje BAT (najlepsze dostępne techniki) wejdą w życie w 2021 r.


Technologia Aktywatorów (Activer.ECO) jest pierwszym na świecie urządzeniem przemysłowym, które może zwiększyć wartość kaloryczną paliwa. Prowadzi to również do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i zmniejszenia śladu węglowego związanego z transportem paliwa do elektrowni. Ponadto niskie wymagania energetyczne (2 kWh) sprawiają, że Aktywatory są bardzo wydajne.


Aktywatory nie wpływają na pracę instalacji - wymagany czas aktywacji  jest uzyskiwany poprzez szeregowe połączenie Aktywatorów.


Ponadto, w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami, nasza technologia jest znacznie bardziej uniwersalna. Aktywatory można wdrożyć w każdych warunkach pracy, niezależnie stosowanego paliwa oraz zastosowanej technologii pozyskania energii jak również metody i prędkości podawania paliwa. Aktywatory nie  wymagają żadnych szczególnych adaptacji konstrukcji ani warunków operacyjnych. Ich aktywność pozostaje na tym samym poziomie, niezależnie od warunków atmosferycznych, takich jak wilgotność czy temperatura, co oznacza, że Aktywatory mogą być instalowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przenośników paliwa, jako urządzenia typu „plug and play”. Wyżej wymienione funkcje bezpośrednio przekładają się na niskie koszty wdrożenia i eksploatacji.

KOMPLEMENTARNOŚĆ

Technologia Aktywatorów jest w znacznym stopniu komplementarna z innymi technologiami redukcji emisji dostępnymi na rynku, ale jednocześnie różni się wieloma funkcjami.

 

Aktywator jest przenośnym urządzeniem typu plug & play. Jego wdrożenie wymaga nieznacznych zmian w liniach transportu węgla. Inne dostępne technologie wymagają prac budowlanych i wpływają na proces produkcji energii. Przekłada się to na wysoki koszt i długi okres wdrożenia w porównaniu z naszą technologią.

 

Jak wspomniano wcześniej, nasza technologia nie zastępuje innego alternatywnego rozwiązania, ale jest komplementarna. W porównaniu z nimi głównymi zaletami naszych Aktywatorów są ich wielozadaniowy charakter i skuteczność w redukcji emisji wszystkich szkodliwych produktów spalania poprzez obniżenie ilości paliwa, które należy spalić, aby osiągnąć oczekiwany poziom wytwarzania energii.

 

Co należy podkreślić, wdrożenie aktywatorów nie prowadzi do modyfikacji bloków energetycznych i nie powoduje obniżenia ich końcowej wydajności. Funkcje te prowadzą bezpośrednio do wyższej ekonomicznej opłacalności rozwiązania - nasze produkty nie tylko zwiększają opłacalność produkcji energii, ale także przynoszą inne zyski, takie jak zmniejszenie ilości odpadów spalania i zmniejszenie śladu węglowego związanego z transportem paliwa. Co więcej, nasze rozwiązanie jest technologią niskokosztową, zarówno we wdrażaniu, jak i utrzymaniu, i wymaga tylko 6 miesięcy na dostawę i uruchomienie instalacji Aktywatorów - ten czas nie jest niemożliwy do uzyskania przez konkurentów.

INNE PALIWA

W odniesieniu do ogólnych trendów wycofywania się z produkcji energii opartej na węglu, GOODWAY opracowuje podobne rozwiązania dla innych sektorów energetycznych - oparte na gazie ziemnym, biomasie i odpadach. Jest to związane ze wzrostem znaczenia tych źródeł w światowej produkcji energii.

Globalne zapotrzebowanie na gaz ziemny rośnie, w 2018 r. Wzrosło o 4,9% w porównaniu do 2017 r. I wzrosło do 3922 miliardów metrów sześciennych. 9% tej kwoty było związane z produkcją energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę, że gaz ziemny jest paliwem o wiele „czystszym” niż węgiel, można stwierdzić, że w przyszłości popyt ten będzie nadal rósł. Gaz ziemny jest paliwem wszechstronnym, a jego wzrost jest częściowo związany z korzyściami dla środowiska (w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi), w szczególności w odniesieniu do jakości powietrza, a także emisji gazów cieplarnianych. Tylko w USA oczekuje się, że udział całkowitej produkcji energii elektrycznej w skali USA z elektrowni opalanych gazem ziemnym wzrośnie z 34% w 2018 r. Do 37% w 2019 r. I do 38% w 2020 r.

Podobne prognozy dotyczą odnawialnych zasobów energii: biomasy i odpadów. W 2018 r. Moc elektrowni na biomasę oszacowano na 130 GW. Co więcej, bioenergia - paliwa stałe, płynne lub gazowe - jest największym rosnącym źródłem zużycia odnawialnego w okresie od 2018 do 2023 roku i będzie stanowić 30% wzrostu zużycia odnawialnego w tym okresie. Z kolei na całym świecie istnieje 2430 oczyszczalni ścieków z ponad 4500 spalarniami na całym świecie (planowanych jest ponad 1000 projektów).

ŚWIATOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA TECHNOLOGIĘ ACTIVER.ECO

Rosnące zapotrzebowanie na technologię Aktywarorów będzie wynikiem dwóch globalnych trendów:
a) rosnącego globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz
b) wzmożonych wysiłków w celu złagodzenia negatywnego wpływu produkcji energii na środowisko.


Stały rozwój społeczny i gospodarczy przekłada się na wzrost światowego zapotrzebowania na energię elektryczną - w 2018 r. Wzrósł o 4%, osiągając 26 700 TWh, około 38% wytwarzanej energii elektrycznej pochodzi z węgla. Co więcej - 9 na 10 największych emitentów zanieczyszczeń w Europie to elektrownie węglowe (zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny). Przy tych samych globalnych działaniach zorientowanych na redukcję emisji dwutlenku węgla i innych substancji zanieczyszczających powietrze presja będzie się nasilać.


Jednym z przykładów jest wprowadzenie nowego dokumentu referencyjnego konkluzji BAT dla dużych elektrowni, który wchodzi w życie w 2021 r. Nakłada nowe obowiązki w zakresie poziomów emisji zanieczyszczeń. Producenci, którzy nie spełniają tych wymogów prawnych, będą musieli zostać zamknięci.


Stwarza to pilną potrzebę opracowania i komercjalizacji nowych technologii przyjaznych środowisku, które mogłyby zostać wdrożone w różnych typach elektrowni węglowych w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i toksycznych emisji. Jednocześnie każde wdrożone rozwiązanie musi być opłacalne ekonomicznie. Rozwiązania obecnie dostępne na rynku nie zaspokajają potrzeb energetyki węglowej. Stwarza to wielką szansę dla technologii ActiverECO dzięki unikalnemu zestawowi funkcjonalności i cech charakterystycznych tej technologii.